Home / Tag Archives: Unia Europejska (page 7)

Archiwa: Unia Europejska

Feed Subscription

Wykład Joanny Skrzydlewskiej dla słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego spotkała się z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgierzu. Podczas wizyty eurodeputowana opowiedziała o swojej pracy w Parlamencie Europejskim, o funkcjonowaniu instytucji europejskich oraz przedstawiła podstawowe zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej. Czytaj dalej »

Konkurs z okazji Dnia Europy rozstrzygnięty!

Karo­lina Matejko, uczen­nica klasy II c Gim­na­zjum nr 12 w Łodzi, wygrała Kon­kurs na pla­kat pro­mu­jący Dzień Europy, orga­ni­zo­wany przez ... Czytaj dalej »

Debata w Strasburgu na temat przyszłości Unii Europejskiej

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyła się debata na temat przy­szło­ści Unii Euro­pej­skiej. Wzięli w niej udział m.in. Jyrki Kata­inen, ... Czytaj dalej »

Jak możemy zbliżyć Unię Europejską i Izrael?

EFI (Euro­pean Friend of Israel) to poli­tyczna ini­cja­tywa, która za cel sta­wia sobie poprawę sto­sun­ków na linii Unia Euro­pej­ska – ... Czytaj dalej »

Polka odbierze Pokojową Nagrodę Nobla dla UE

Czworo mło­dych Euro­pej­czy­ków, w tym Polka, weź­mie udział w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia Poko­jo­wej Nagrody Nobla w Oslo u boku lide­rów unij­nych ... Czytaj dalej »

Unia Europejska przekaże 900 tys. euro na wspracie dzieci będących ofiarami wojen

Komi­sja Euro­pej­ska zde­cy­do­wała w środę, że ok. 8 mln koron szwedz­kich, czyli ponad 900 tys. euro, które przy­znano jej w ... Czytaj dalej »

Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla

Unia Euro­pej­ska została uho­no­ro­wana w tym roku Poko­jową Nagrodą Nobla „za przy­czy­nie­nie się do sta­bi­li­za­cji Europy”.  Warto pod­kre­ślić, iż Unia ... Czytaj dalej »

Stażyści Joanny Skrzydlewskiej

Duże zain­te­re­so­wa­nie wśród stu­den­tów wywo­łała moż­li­wość odby­cia stażu w biu­rze Joanny Skrzy­dlew­skiej w Bruk­seli. Spo­śród osób, które zło­żyły swoje wnio­ski ... Czytaj dalej »

Scroll To Top