Home / Tag Archives: Uniwersytet Łódzki

Archiwa: Uniwersytet Łódzki

Feed Subscription

Ferie w Łodzi? Skorzystajcie z warsztatów RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim

Ferie 2018 w Łodzi? Uni­wer­sy­tet Łódzki zapra­sza dzieci na pół­ko­lo­nie z kre­atyw­nymi warsz­ta­tami Robo­CAMP z pro­gra­mo­wa­niem i robo­tami LEGO.  Są jesz­cze ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska o studiach na Uniwersytecie Łódzkim

O stu­diach na łódz­kiej uczelni, w 70. rocz­nicę powsta­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w roz­mo­wie z Jac­kiem Grud­niem opo­wiada Joanna Skrzy­dlew­ska.  Dla­czego ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska uhonorowana tytułem Absolwenta VIP

W pią­tek odbyło się uro­czy­ste spo­tka­nie Komi­tetu Hono­ro­wego Obcho­dów 70-lecia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w któ­rym uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Ważne terminy dla programu Erasmus +

Przy­po­mi­namy, że 17 marca 2014 roku upływa ter­min skła­da­nia wnio­sków do akcji 1 pro­gramu, w zakre­sie mobil­no­ści kadry edu­ka­cyj­nej pra­cu­ją­cej ... Czytaj dalej »

Erasmus+ bez tajemnic [Zdjęcia]

Na Kon­fe­ren­cji „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, zgro­ma­dzili się przed­sta­wi­ciele wyż­szych uczelni, szkół wszyst­kich szcze­bli, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i ... Czytaj dalej »

Erasmus+ bez tajemnic. W Łodzi zorganizowaliśmy konferencję

Pra­wie 300 osób sko­rzy­stało z zapro­sze­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej  i wzięło udział w kon­fe­ren­cji  „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, ... Czytaj dalej »

Erasmus+ wyzwaniem dla województwa łódzkiego

  - Pro­gram Era­smus+ jest uzna­wany za jedno z naj­więk­szych osią­gnięć obec­nej kaden­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska i ... Czytaj dalej »

Konferencja „Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm”

W pią­tek odbyło się uro­czy­ste otwar­cie kon­fe­ren­cji nauko­wej „Kon­tek­sty femi­ni­styczne: teo­ria, poli­tyka, akty­wizm” zor­ga­ni­zo­wa­nej dla uczcze­nia dwu­dzie­sto­le­cia dzia­łal­no­ści Ośrodka Naukowo-Badawczego ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska patronem koła naukowego na UŁ

Około 20 stu­den­tów sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych i poli­to­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego przy­szło dziś na inau­gu­ra­cyjne spo­tka­nie koła nauko­wego, któ­rego patro­nem jest Joanna ... Czytaj dalej »

Scroll To Top