Home / Tag Archives: województwo łódzkie

Archiwa: województwo łódzkie

Feed Subscription

Misja gospodarcza w Turcji: efektem połączenia lotnicze Łódź - Stambuł?

Ponad 150 osób, głów­nie przed­się­bior­ców, poli­ty­ków, rek­to­rów uczelni i  samo­rzą­dow­ców, liczyła naj­więk­sza od wielu lat pol­ska misja gospo­dar­cza w Tur­cji. ... Czytaj dalej »

Spotkanie w Głownie - kolejna okazja do rozmów o unijnych inwestycjach

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, wzięła udział w tra­dy­cyj­nym, nowo­rocz­nym spo­tka­niu w Głow­nie, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez bur­mi­strza Grze­go­rza Janeczka. Była ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: politycy powinni wyznaczać standardy

Obszerny wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, uka­zał się w “Dzien­niku Łódz­kim”. Jeden z wąt­ków to kry­te­ria przy­zwo­itego ... Czytaj dalej »

Województwo łódzkie z 24-milionową nadwyżką w budżecie

Woje­wódz­two łódz­kie będzie miało 24 miliony zło­tych nad­wyżki przy­cho­dów nad wydat­kami . Tyle udało się wygo­spo­da­ro­wać w tego­rocz­nym budże­cie. Budżet ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki” podaje skład nowego zarządu

- W czwar­tek póź­nym wie­czo­rem pod­pi­sano umowę koali­cyjną mię­dzy PO i PSL w łódz­kim sej­miku. Mar­szał­kiem ponow­nie zosta­nie Witold Stę­pień ... Czytaj dalej »

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

W Łowi­czu zakoń­czyły się kon­sul­ta­cje spo­łeczne dla pół­noc­nej czę­ści woje­wódz­twa łódzkiego. W spo­tka­niu orga­ni­zo­wa­nym przez Urząd Mar­szał­kow­ski udział wziął Tomasz ... Czytaj dalej »

Łódzkie ma Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

Od paź­dzier­nika 2013 rodzinny z troj­giem i więk­szą liczbą dzieci z woje­wódz­twa łódz­kiego będą miały do dys­po­zy­cji Kartę Rodzin Wie­lo­dziet­nych. ... Czytaj dalej »

Daniel Stępień: nareszcie o Unii mówią nie tylko politycy!

- Uważam, że pomysł z konkursem, by zebrać opinie od obywateli na temat poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, to był strzał w dziesiątkę! W końcu będą mieć coś do powiedzenia zwykli ludzie, którzy tworzą zarówno Polskę, jak i Unię Europejską, a nie tylko "wyższe sfery polityków" - pisze Daniel Stępień. Czytaj dalej »

Scroll To Top