Home / Tag Archives: wystąpienie

Archiwa: wystąpienie

Feed Subscription

Erasmus+, czyli studia dla czterech milionów Europejczyków

Erasmus+

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Czytaj dalej »

Małgorzata Kaczmarek: Europejką poczułam się już kilka razy

- Odpowiadając na pytanie, czy czuję się obywatelem Europy, zawsze odpowiadam, że tak. Aczkolwiek, zazwyczaj po chwili dodaje, że mimo wszystko, w pierwszej kolejności jestem mieszkanką Poznania i obywatelem Polski. Dlaczego? - wyjaśnia Małgorzata Kaczmarek w naszym konkursie: "Europejski Rok Obywateli" Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska o prawach kobiet w krajach bałkańskich

Dzięki roz­pa­try­wa­nemu teraz spra­woz­da­niu o pra­wach kobiet w kra­jach bał­kań­skich sta­ra­ją­cych się o przy­stą­pie­nie do Unii Euro­pej­skiej, możemy wyraź­nie wyar­ty­ku­ło­wać ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Spra­woz­da­nie doty­czące sto­so­wa­nia dyrek­tywy o audio­wi­zu­al­nych usłu­gach medial­nych, poru­sza kilka bar­dzo istot­nych zagad­nień. Dla­tego cie­szę się, że  poseł spra­woz­dawca zwró­cił ... Czytaj dalej »

Stanowisko Joanny Skrzydlewskiej w sprawie poziomu hałasu w pojazdach silnikowych.

Zupeł­nie zro­zu­miałe jest to, że dba­jąc o wspólne dobro i zdro­wie oby­wa­teli całej Unii Euro­pej­skiej, należy dążyć do wpro­wa­dza­nia ogra­ni­czeń ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie gwarancji pracy dla młodzieży

Zapro­po­no­wane przez Komi­sję Euro­pej­ską zale­ce­nie Rady w spra­wie gwa­ran­cji dla mło­dzieży sta­no­wić będzie pozy­tywny impuls poli­tyczny dla dzia­łań rzą­dów państw ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej o raporcie dotyczącym sytuacji kobiet w zatrudnieniu, w sektorze usług

Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy Jutro będziemy gło­so­wali nad kolej­nym rapor­tem odno­szą­cym się do sytu­acji kobiet w zatrud­nie­niu, tym razem ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej na forum Parlamentu Europejskiego

W przy­ję­tej dziś rezo­lu­cji Par­la­ment Euro­pej­ski wyrazi swój sprze­ciw zmu­sza­niu kobiet do abor­cji i przy­mu­so­wej ste­ry­li­za­cji w Chi­nach. Ofi­cjalna poli­tyka ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w PE w sprawie wolontariatu transgranicznego

Raport w spra­wie uzna­nia i pro­pa­go­wa­nia wolon­ta­riatu trans­gra­nicz­nego w UE poru­sza nie­zwy­kle ważne zagad­nie­nie. W związku z cha­rak­te­rem tej pracy ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy Z wiel­kim zado­wo­le­niem przyj­muję dzi­siej­sze gło­so­wa­nie nad euro­pej­ską plat­formą do walki z ubó­stwem i wyklu­cze­niem ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

  Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze! Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich ... Czytaj dalej »

Scroll To Top