Home / Tag Archives: wystąpienie (page 2)

Archiwa: wystąpienie

Feed Subscription

Pisemne oświadczenie Joanny Skrzydlewskiej - wkład do debaty o wejściu Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen

Panie Prze­wod­ni­czący Kole­żanki i Koledzy, Mam nadzieje, że Rada wkrótce usto­sun­kuje się do kwe­stii wstą­pie­nia Buł­ga­rii i Rumu­nii do strefy ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej na forum PE w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw

Aspi­ra­cje zawo­dowe pra­cow­ni­ków to sprawa bar­dzo indy­wi­du­alna, raczej nie­zwią­zana z płcią, a bar­dziej zależna od oso­bo­wo­ści i szcze­gól­nych cech cha­rak­teru ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania

Euro­pej­ski nakaz aresz­to­wa­nia ma słu­żyć zapew­nie­niu porządku praw­nego i bez­pie­czeń­stwa oby­wa­teli Unii Europejskiej.Swoboda prze­pływu osób nie może sprzy­jać prze­stęp­com w ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas wysłuchania publicznego

W dniu dzi­siej­szym poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w wysłu­cha­niu publicz­nym doty­czą­cym per­spek­tyw dla kobiet w Tur­cji do roku 2020. ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na forum PE o przemocy wobec kobiet

Panie Prze­wod­ni­czący, Z zado­wo­le­niem odno­szę się do faktu, iż pod­czas tej sesji Par­la­ment Euro­pej­ski przyj­mie raport, który pre­zen­tuje wie­lo­płasz­czy­znowe podej­ście ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na forum PE przeciwko łamaniu praw człowieka w Pakistanie

Sza­nowny Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy, Po raz kolejny dziś zaj­mu­jemy się kwe­stią łama­nia praw czło­wieka w Paki­sta­nie. Tym razem ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Prezydenta Węgier

Pod­czas dzi­siej­szej sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu swoje wystą­pie­nie wygło­sił Pre­zy­dent Węgier Pál Schmitt. Jego wizyta w PE przy­pa­dła w okre­sie, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w PE o równym traktowaniu niezależnie od płci

Pani Prze­wod­ni­cząca, Kole­żanki i Koledzy, Dzi­siej­szy dzień jest oka­zją do przy­po­mnie­nia o pra­wie do rów­nego trak­to­wa­nia ludzi nie­za­leż­nie od tego, jakiej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top