Teraz ONE

Wczo­raj w Muzeum Włó­kien­nic­twa miała miej­sce kon­fe­ren­cja: “Teraz ONE”. Jest to inau­gu­ra­cja przy­go­to­wań do ogól­no­pol­skiego wyda­rze­nia arty­stycz­nego oraz spo­łecz­nego, two­rzo­nego przez kobiety i dla kobiet.

Kon­fe­ren­cję popro­wa­dziła Agata Mły­nar­ska. Obok niej poja­wili się: pre­zy­dent Mia­sta Łodzi Hanna Zda­now­ska, Krzysz­tof Dudek – dyrek­tor Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury, oraz Majka Jeżow­ska,  Mał­go­rzata Pień­kow­ska,  Monika Kuszyń­ska, Joanna Kurow­ska, Dorota Zawadzka. Kon­fe­ren­cję zakoń­czył kon­cert Kayah z Mar­ci­nem Wyrost­kiem i zespo­łem Colo­riage. Jak powie­działa ini­cja­torka pomy­słu - Agata Mły­nar­ska, festi­wal ma być alter­na­tywą dla kobiet pod­czas EURO 2012, nie jego kon­ku­ren­cją ale swego rodzaju uzu­peł­nie­niem. Pod­czas kon­fe­ren­cji Kayah przy­jęła zapro­sze­nie pani pre­zy­dent – zgo­dziła się objąć funk­cję dyrek­tora arty­stycz­nego czę­ści muzycz­nej festiwalu.

Pro­jekt będzie reali­zo­wany dzięki Aga­cie Mły­nar­skiej, twór­czyni por­talu dla kobiet Onaonaona.com, Bole­sła­wowi Pawicy, we współ­pracy z Naro­do­wym Cen­trum Kul­tury oraz Urzę­dem Mia­sta Łódź.

Jak pod­kre­ślali orga­ni­za­to­rzy w czerwcu 2012 roku Łódź będzie mia­stem kobiet.

21 grud­nia 2011 roku

Scroll To Top