Home / Z regionu / Tłusty czwartek? Szykowaliśmy się do niego w Gomunicach

Tłusty czwartek? Szykowaliśmy się do niego w Gomunicach

W takie miej­sca wraca się z przy­jem­no­ścią. W Gomu­ni­cach, na zapro­sze­nie wójta gminy , gościła dziś Joanna Skrzy­dlew­ska. A że tłu­sty czwar­tek nie­da­leko, to fawor­ków nie zabra­kło. Nie takich, daro­wa­nych, ale samo­dziel­nie zrobionych.
wizyta w żłobku w Gomunicach
Po odwie­dzi­nach w “Aka­de­mii smyka”, chwili zabawy, roz­mo­wie z nauczy­cie­lami i poże­gna­niu słod­kich mal­ców, któ­rych żło­bek otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków z EFS , przy­szedł czas na wizytę na placu budowy miesz­kań socjal­nych, wzno­szo­nych z udzia­łem fun­du­szy RPO - Infra­struk­tura opieki społecznej.
mieszkania socjalne w Gomunicach
A co działo się w gim­na­zjum?  Przy­go­to­wa­nia do tłu­stego czwartku! Obej­rzyj­cie wideo - jak prze­bie­gało wyra­bia­nie cia­sta, wyci­na­nie, for­mo­wa­nie a potem pie­cze­nie fawor­ków wraz z mło­dzieżą i wój­tem Paw­łem Olej­ni­cza­kiem.
Scroll To Top