Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Tomaszów Mazowiecki: komunikacyjna rewolucja dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego

Tomaszów Mazowiecki: komunikacyjna rewolucja dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego

Dzięki temu, że mia­sto wyko­rzy­stało pie­nią­dze z RPO, w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim doszło do praw­dzi­wej rewo­lu­cji komu­ni­ka­cyj­nej. W miej­sce sta­rych auto­bu­sów na uli­cach poja­wią się nowo­cze­sne, nisko­emi­syjne pojazdy, w tym auto­busy hybrydowe.

autobusy hybrydowe

Joanna Skrzy­dlew­ska, wraz z wice­mar­szał­kiem woje­wódz­twa Dariu­szem Klim­cza­kiem i pre­zy­den­tem Toma­szowa Mazo­wiec­kiego Mar­ci­nem Witko, uczest­ni­czyła w prze­ka­za­niu pierw­szych auto­bu­sów miej­skiej spółce komunikacyjnej.

Dzięki reali­za­cji dwóch pro­jek­tów war­tych ponad 64 mln zł na uli­cach Toma­szowa poja­wią sie nie tylko nowe auto­busy, w tym hybry­dowe, ale także tablice infor­ma­cyjne dla pasa­że­rów, opro­gra­mo­wa­nie zajezdni a także wiaty rowe­rowe. (pt)

 

 

Scroll To Top