Home / Napisali o mnie / Tomaszowski Informator Tygodniowy o łódzkiej Karcie Dużych Rodzin

Tomaszowski Informator Tygodniowy o łódzkiej Karcie Dużych Rodzin

Tomaszowski Informator Tygodniowy- Łódzka Rada Miej­ska przy­jęła Kartę Dużej Rodziny. Dodajmy, że jed­no­gło­śnie. Karta Dużej Rodziny to sys­tem ulg i zni­żek dla rodzin z troj­giem i więk­szą liczbą dzieci - możemy prze­czy­tać w Toma­szow­skim Infor­ma­to­rze Tygo­dnio­wym. - Ulgi w Łodzi obejmą m.in. prze­jazdy komu­ni­ka­cją miej­ską, pobyt dziecka w przed­szkolu, żłobku, a być może także w opła­tach za wywóz śmieci.

- Ini­cja­torką wpro­wa­dze­nia łódz­kiej Karty Dużej Rodziny była euro­po­słanka Joanna Skrzy­dlew­ska, któ­rej zda­niem jest to nie tyle wspar­cie wie­lo­let­nich rodzin, co raczej pro­mo­cja rodzi­ciel­stwa w dobie demo­gra­ficz­nego niżu - dodaje toma­szow­ski TIT.

 

Zobacz też:

Poseł Skrzy­dlew­ska o Euro­pej­skiej Kar­cie Dużych Rodzin

Skła­dajmy pro­jekty do budżetu obywatelskiego!

Scroll To Top