Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Tradycja Świąt Bożego Narodzenia na ziemi brzezińskiej”

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia na ziemi brzezińskiej”

Dziś w Brze­zi­nach odbyło się spo­tka­nie “Wokół świą­tecz­nego stołu”, zor­ga­ni­zo­wane przez Sto­wa­rzy­sze­nie “Part­ner­stwo Ziemi Brze­ziń­skiej”, w ramach pro­jektu “Tra­dy­cja Świąt Bożego Naro­dze­nia na ziemi brzezińskiej”.

Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wano tra­dy­cyjny strój brze­ziń­ski. Zgro­ma­dzeni goście mogli rów­nież usły­szeć o zwy­cza­jach świą­tecz­nych w innych pań­stwach Unii Euro­pej­skiej, o któ­rych mówił Tomasz Domi­niak z biura posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

W pro­gra­mie imprezy zna­la­zły się występy przed­szko­la­ków oraz kolendy w wyko­na­niu zespołu “Rogowianki”.

Na zakoń­cze­nie orga­ni­za­to­rzy zapro­sili wszyst­kich na słodki-świąteczny poczęstunek.

20 grud­nia 2011 roku

Scroll To Top