Home / Z regionu / Archiwum 2005 - 2008 / Traktat Lizboński w dziesięciu punktach

Traktat Lizboński w dziesięciu punktach

Flaga Unii

Flaga Unii

Trak­tat Lizboń­ski liczy około trzy­stu stron, poni­żej zebra­li­śmy w dzie­się­ciu punk­tach naj­waż­niej­sze zmiany, które wnie­sie w funk­cjo­no­wa­nie Unii Europejskiej.

Dzięki refor­mie trak­ta­to­wej insty­tu­cje UE będą bar­dziej demo­kra­tyczne, sku­teczne w dzia­ła­niu i jesz­cze przej­rzyst­sze. Oby­wa­tele i par­la­menty kra­jowe bli­żej poznają decy­zje podej­mo­wane na szcze­blu euro­pej­skim, Europa będzie mówiła jed­nym gło­sem na sce­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, wzro­śnie nasza rola na świecie.

  1. 1. Poro­zu­mie­nie zwięk­sza liczbę obsza­rów, w któ­rych Par­la­ment Euro­pej­ski i Rada Unii Euro­pej­skiej podej­mują decy­zje wspól­nie. Głos demo­kra­tycz­nie wybra­nych posłów wpły­nie na kształt unij­nego rol­nic­twa, roz­woju regio­nal­nego, wzmocni się wpływ Par­la­mentu na wspól­no­towy budżet i zacie­śni kon­trola demo­kra­tyczna nad poli­tyką zagra­niczną Unii Europejskiej.
  2. 2. Pol­skę repre­zen­to­wać będzie w Par­la­men­cie Euro­pej­skim 51 posłów. O jed­nego wię­cej niż dotychczas.
  3. 3. Prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Euro­pej­skiej będzie wybie­rał Par­la­ment Euro­pej­ski na wnio­sek Rady. Popar­cie dla kan­dy­data będzie zatem zale­żało od wyniku wybo­rów do Parlamentu.
  4. 4. Oby­wa­tele UE uzy­skują ini­cja­tywę usta­wo­daw­czą. Milion miesz­kań­ców kilku państw człon­kow­skich będzie mogło wspól­nie wezwać Komi­sję Euro­pej­ską do przy­go­to­wa­nia nowych roz­wią­zań praw­nych. Unia Euro­pej­ska ma pra­wie 500 milio­nów mieszkańców.
  5. 5. Trak­tat usta­na­wia urząd sta­łego prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej wybie­ra­nego na okres dwóch i pół roku, mak­sy­mal­nie na dwie kadencje.
  6. 6. Wzra­sta rola wyso­kiego przed­sta­wi­ciela Unii do spraw poli­tyki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa, czyli szefa unij­nej dyplomacji.
  7. 7. Po raz pierw­szy, w trak­ta­cie unij­nym zna­lazł się zapis, mówiący o tym, że każde pań­stwo człon­kow­skie może na wła­sne życze­nie wystą­pić z Unii Euro­pej­skiej. Na razie cztery pań­stwa cze­kają na wstą­pie­nie do Unii.
  8. 8. Trak­tat lizboń­ski uznaje, iż prawa, wol­no­ści i zasady zawarte w Kar­cie Praw Pod­sta­wo­wych stają się obo­wią­zu­ją­cym pra­wem. Pol­ska i Wielka Bry­ta­nia wyne­go­cjo­wały odstęp­stwo od tej zasady.
  9. 9. Wpro­wa­dzony zosta­nie sys­tem wcze­snego ostrze­ga­nia legi­sla­cyj­nego - par­la­menty kra­jowe będą miały osiem tygo­dni na zgło­sze­nie zastrze­żeń, gdyby oka­zało się, iż decy­zje Unii Euro­pej­skiej nakła­dają się na ich kompetencje.
  10. 10. Miesz­kańcy Unii Euro­pej­skiej uzy­skają peł­niej­szy wgląd w pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji, gdyż Rada Unii Euro­pej­skiej będzie obra­do­wać publicz­nie. Wię­cej decy­zji w Radzie będzie zapa­dało przy kwa­li­fi­ko­wa­nej więk­szo­ści gło­sów. Po 2014 roku, do popar­cia prze­wa­ża­ją­cej czę­ści wnio­sków Rada będzie potrze­bo­wała zgody 55 pro­cent państw człon­kow­skich, repre­zen­tu­ją­cych co naj­mniej 65 pro­cent lud­no­ści w Euro­pie. Sys­tem ten zapew­nia podwójną legi­ty­mi­za­cję decy­zji. W stra­te­gicz­nych obsza­rach poli­tyki, takich jak podatki i obron­ność, nadal będzie obo­wią­zy­wała jednomyślność.

Źró­dło: Par­la­ment Europejski

Zobacz też: Łódź ma Kartę Dużych Rodzin

Scroll To Top