Home / Z regionu / Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”

Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”

Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, nabiera tępa.

Dziś dołą­czyli do niej ucznio­wie z łódz­kich szkół pod­sta­wo­wych – SP nr 141, SP nr 205 i SP nr 204.  Trze­cio­kla­si­ści, któ­rzy wzięli w niej udział uczest­ni­czyli w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych doty­czą­cych zasad ruchu dro­go­wego oraz bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­sza z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi. Na koniec zajęć otrzy­mali kaski rowe­rowe, które ufun­do­wała dla nich poseł Joanna Skrzy­dlew­ska.

 

18 marca 2014

Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”

Scroll To Top