Home / Z regionu / Tunelem pod Łodzią już od 2022 roku. Dziś podpisanie umowy

Tunelem pod Łodzią już od 2022 roku. Dziś podpisanie umowy

Dziś pod­pi­sana zosta­nie umowa na budowę tunelu mię­dzy dwor­cem Łódź Fabryczna a dwor­cami Łódź Kali­ska i Łódź Żabie­niec. Prze­targ wygrało kon­sor­cjum Ener­go­pol Szcze­cin - PBDiM Mińsk Mazo­wiecki. Prace będą kosz­to­wały 1,6 mld zł a tunel powsta­nie do 2022 roku.

Łódź_Fabryczna_-_hol_dworca_(6)

Tunel będzie miał łączną dłu­gość 7,5 km a pomię­dzy dwor­cami powstaną jesz­cze dwa śród­miej­skie przy­stanki: “Zie­lona” i “Ogro­dowa”. Nowo­pow­stałą trasę pla­nuje też wyko­rzy­stać Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna, będzie tam­tędy prze­bie­gać praw­do­po­dob­nie rów­nież linia tram­wa­jowa W-Z. (pb) Fot. Tra­ve­larz CC 3.0


Scroll To Top