Home / Napisali o mnie / Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

NaszTomaszow.plTrze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Łodzi - infor­muje ser­wis NaszTpmaszow.pl

- Zaczy­namy i koń­czymy wcze­śniej ze względu na szkolny kalen­darz. Maj, a szcze­gól­nie jego druga połowa i począ­tek czerwca to czas zie­lo­nych szkół i innych wycie­czek, więc bywa, że szkoła wysta­wi­łaby dru­żynę, ale nie ma w niej kto grać  – ser­wis cytuje Joannę Skrzy­dlew­ską. – Zależy mi, aby wszyst­kie zespoły, które mają na to ochotę zagrały w tur­nieju, stąd ta zmiana.

Pełny tekst: NaszTpmaszow.pl

18 lutego 2014

Scroll To Top