Home / Napisali o mnie / Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Serwis Sympatyków-lubiePo.pl

- Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Łodzi - infor­muje na swo­jej stro­nie Ser­wis Sym­pa­ty­ków - lubiePO.pl

- Patro­nat nad imprezą objął Andrzej Bier­nat, mini­ster sportu, który ufun­duje puchar dla naj­lep­szego zawod­nika Skrzy­dlew­ska Cup 2014.

- Jak zawsze każdy zawod­nik dosta­nie koszulkę i spodenki pił­kar­skie, zale­camy by zespoły prze­bie­rały się przed meczem. Sędzio­wie nie będą mieć pro­blemu z roz­róż­nie­niem dru­żyn, mamy znacz­niki - Ser­wis Sym­pa­ty­ków - lubiePO.pl cytuje poseł Skrzydlewską.

10 lutego 2014

Scroll To Top