Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Turniej Recytatorski Literatury Europejskiej w Łodzi

Turniej Recytatorski Literatury Europejskiej w Łodzi

W woje­wódz­twie łódz­kim zor­ga­ni­zo­wany został przez Gim­na­zjum i Liceum Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego kon­kurs arty­styczny Lite­ra­tury Euro­pej­skiej. Patro­nat hono­rowy nad nim objęła Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która ufun­do­wała dla zwy­cięz­ców główne nagrody. Ideą tego przed­się­wzię­cia było pogłę­bie­nie zna­jo­mo­ści lite­ra­tury euro­pej­skiej, w tym pol­skiej oraz popu­la­ry­za­cja piękna ojczy­stego języka. Do rywa­li­za­cji przy­stą­pili ucznio­wie łódz­kich gim­na­zjów i liceów, któ­rzy swoje umie­jęt­no­ści arty­styczne mogli zapre­zen­to­wać w dwóch kate­go­riach: recy­ta­cji i poezji śpie­wa­nej.
W rywa­li­za­cji koń­co­wej wyło­niono trzech zwy­cięz­ców, któ­rzy wraz z gra­tu­la­cjami otrzy­mali od poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej sym­bo­liczne bilety do Bruk­seli. Pod­czas wycieczki do sto­licy Unii lau­re­aci zwie­dzą mię­dzy innymi sie­dzibę Par­la­mentu Europejskiego.

Scroll To Top