Home / Działalność społeczna / Turniej Skrzydlewska Cup 2013 rozstrzygnięty! Wygrały łódzkie szkoły

Turniej Skrzydlewska Cup 2013 rozstrzygnięty! Wygrały łódzkie szkoły

Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi w kate­go­rii klas I – III wygrały Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Łódzka „Pięć­dzie­siątka piątka” doko­nała nie lada wyczynu, bo wygrała tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup po raz drugi z rzędu i… zapo­wie­działa, że zamie­rza wygrać także za rok!

Finał Skrzydlewska Cup 2013Brą­zowy medal w kate­go­rii klas IV – VI zdo­była debiu­tu­jąca w tur­nieju Szkoła Pod­sta­wowa w Ostro­wach, a w kate­go­rii klas I – III – łódzka Szkoła Pod­sta­wowa nr 202.

- Gra­tu­luję zwy­cięz­com, a szcze­gól­nie szkole numer 55, jej zawod­nicy mogą już zakła­dać kolek­cję medali z mojego tur­nieju -  powie­działa pod­czas roz­da­nia nagród Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i orga­ni­za­tor tur­nieju. – Chcę pod­kre­ślić, że każ­dej dru­ży­nie z finału należą się pochwały i gra­tu­la­cje, a tym, któ­rzy dziś prze­grali powiem, aby się nie mar­twili, bo za rok będzie oka­zja do rewanżu.

Zobacz wię­cej zdjęć

W meczu o złoto SP 55 z Łodzi wygrała w finale z SP 2 Skier­nie­wice 5:2. Rok temu także w finale „Pięć­dzie­siątka piątka” poko­nała inny zespół ze Skier­nie­wic – repre­zen­ta­cję Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 5.

Obrona tro­feum sprzed roku nie udała się dru­ży­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic, która w tego­rocz­nym finale musiała uznać wyż­szość repre­zen­ta­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z Łodzi, prze­gry­wa­jąc 0:3.

Brą­zowe medale w kate­go­rii klas I – III zdo­była dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 202 po zwy­cię­stwie nad zespo­łem ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 w Radom­sku 4:3. W kate­go­rii klas IV – VI brąz zdo­byli zawod­nicy Szkoły Pod­sta­wo­wej w Ostro­wach, któ­rzy wygrali z SP 1 Beł­cha­tów 4:0.

Nagrody spe­cjalne dla Pił­ka­rzy Finału ufun­do­wane przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobo­lew­skiego dostali: Marek Grądzki z SP 205 oraz Mar­cel Pię­czek z SP 55.

Zwy­cięzcy dostali kom­plety stro­jów spor­to­wych oraz dresy, a we wrze­śniu pójdą na wybrany przez sie­bie mecz Widzewa oraz wezmą udział w pro­fe­sjo­nal­nym tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem. Szko­le­niowcy trium­fa­to­rów pojadą – na zapro­sze­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej – na wycieczkę do Brukseli.

- Już zapra­szam wszyst­kie dru­żyny na Skrzy­dlew­ska Cup 2014 – zakoń­czyła Joanna Skrzydlewska.

Wię­cej zdjęć

Jesz­cze wię­cej zdjęć!

Skrzydlewska Cup 2013. Finał turnieju. Wideo

Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Finał tur­nieju. Obej­rzyj wideo

21 czerwca 2013

Scroll To Top