Home / Z regionu / Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Rokicin

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Rokicin

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Rokicin

Gorąca her­bata z cytryną i sokiem mali­no­wym, cie­płe koce dla rezer­wo­wych i doping rodzi­ców mło­dych zawod­ni­ków towa­rzy­szyły rywa­li­za­cji pod­czas kolej­nej rundy eli­mi­na­cyj­nej Skrzy­dlew­ska Cup 2014, którą roze­gra­li­śmy w Roki­ci­nach. Gra w tem­pe­ra­tu­rze nie­wiele prze­kra­cza­ją­cej 3 stop­nie Cel­sju­sza do przy­jem­nych nie należy, dla­tego duże brawa należą się wygra­nym jak i przegranym.

Awans do ćwierć­fi­nału w kate­go­rii klas I – III wywal­czyła repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej z Łaznowa. Dzielni chłopcy poko­nali w meczu otwar­cia repre­zen­ta­cję Szkoły Pod­sta­wo­wej ze Srocka 6:0, a póź­niej SP Gał­ków Mały 1:0 i teraz przy­jadą do Łodzi, by wal­czyć w kolej­nych spo­tka­niach co naj­mniej o półfinał.

Opie­kun malow­ni­czo poło­żo­nego Orlika w Roki­ci­nach Janusz Cecherz zadbał o mło­dych pił­ka­rzy, ser­wu­jąc im gorącą her­batę z mali­no­wym sokiem i cytryną, a zawod­ni­ków rezer­wo­wych tro­skli­wie okry­wał kocami, by nie zmar­zli. Z taką opieką i pomocą można grać w każ­dych warunkach.

W week­end w tur­nieju jest prze­rwa, a w ponie­dzia­łek jedziemy do Radom­ska.

2 maja 2014

Scroll To Top