Home / Z polityki / Turyści pod większą ochroną

Turyści pod większą ochroną

Turyści pod większą ochronąPar­la­ment Euro­pej­ski prze­gło­so­wał zmiany w dyrek­ty­wie doty­czą­cej praw­nej ochrony tury­stów kupu­ją­cych usługi bez pośred­nic­twa biura podróży. Pro­jekt prze­pi­sów przy­jęty w środę zakłada pomoc tury­stom w przy­padku ban­kruc­twa linii lot­ni­czych lub ope­ra­tora, ochronę przed kon­se­kwen­cjami dra­stycz­nych wzro­stów cen lub zmian w roz­kła­dzie lotów oraz jasnego okre­śle­nia ich praw w sytu­acji wystą­pie­nia nie­prze­wi­dzia­nych okoliczności.

Po majo­wych wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego roz­pocz­nie się pro­ce­dura usta­la­nia z kra­jami Unii final­nego brzmie­nia dyrektywy.

Obo­wią­zu­jące teraz prze­pisy doty­czące wyjaz­dów zor­ga­ni­zo­wa­nych się­gają 1990 roku. Od tego czasu roz­wój tanich linii lot­ni­czych oraz sprze­daży inter­ne­to­wej spra­wił, że zupeł­nie zmie­nił się spo­sób, w jaki tury­ści kupują waka­cje. Obecne prze­pisy nie doty­czą wielu usług kupo­wa­nych przez inter­net, co spra­wia, że tury­ści ryzy­kują tra­fie­nie do praw­nej sza­rej strefy, co może oka­zać się dla nich bar­dzo kosz­towne.
Uak­tu­al­niona dyrek­tywa roz­sze­rza defi­ni­cję wyjaz­dów zor­ga­ni­zo­wa­nych tak, aby mie­ściły się w niej takie usługi: jak loty, rezer­wa­cja hotelu, wyna­ję­cie samochodu.

- Dzięki nowej defi­ni­cji jasne jest, czym jest wyjazd zor­ga­ni­zo­wany, a uak­tu­al­niona dyrek­tywa zapew­nia wyż­szy poziom ochrony praw kon­su­men­tów - powie­dział poseł spra­woz­dawca Hans-Peter Mayer.

Pro­jekt prze­pi­sów, powi­nien gwa­ran­to­wać, że:
- Podró­żu­jący zostaną spro­wa­dzeni do kraju w sytu­acji, gdy orga­ni­za­tor ich wyjazdu zban­kru­tuje w cza­sie, gdy będą na waka­cjach. W miarę moż­li­wo­ści tury­ści powinni jed­nak mieć moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia pobytu;
- Ceny mogą być pod­nie­sione po doko­na­niu sprze­daży tylko w wypadku nad­zwy­czaj­nych oko­licz­no­ści, np. wzro­stu cen paliwa lub podat­ków. Jeśli cena wzro­śnie o ponad 8 pro­cent; podró­żu­jący powi­nien mieć szansę zmiany celu podróży lub rezy­gna­cji i odzy­ska­nia pie­nię­dzy
- Orga­ni­za­to­rzy nie powinni zna­cząco zmie­niać godzin wyjazdu, czyli o wię­cej niż 3 godziny, po tym, jak wycieczka jest już sprze­dana;
- W przy­padku nie­prze­wi­dy­wal­nych i nie­moż­li­wych do unik­nię­cia oko­licz­no­ści np.  kata­klizm natu­ralny lub atak ter­ro­ry­styczny, które unie­moż­li­wiają zre­ali­zo­wa­nie powrotu na czas, orga­ni­za­tor jest zobo­wią­zany zapew­nić tury­stom pobyt w podob­nym stan­dar­dzie, jaki zaku­pili lub wypła­cić rów­no­war­tość kosztu pię­cio­dnio­wego pobytu - do 125 euro za dobę.

13 marca 2014

Scroll To Top