Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Turystyka: 300 tysięcy złotych na inicjatywy organizacji pozarządowych

Turystyka: 300 tysięcy złotych na inicjatywy organizacji pozarządowych

Zarząd Woje­wódz­twa Łódz­kiego ogło­sił pierw­szy kon­kurs ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych Woje­wódz­twa Łódz­kiego z zakresu tury­styki i kra­jo­znaw­stwa w 2018 roku.

turystyka Łódzkie

Jakie dzia­ła­nia są potrzebne w obsza­rze tury­styki? Prze­wi­duje się m.in.: orga­ni­za­cję imprez tury­stycz­nych i wyda­rzeń pro­mu­ją­cych atrak­cje i pro­dukty tury­styczne regionu, orga­ni­za­cję wizyt stu­dyj­nych, wyty­cza­nie i zna­ko­wa­nie szla­ków tury­stycz­nych o zna­cze­niu regio­nal­nym, kon­kursy i tur­niej wie­dzy kra­jo­znaw­czej, szkolenia.

Istotna jest też akty­wi­za­cja miesz­kań­ców woje­wódz­twa poprzez orga­ni­za­cję raj­dów rowe­ro­wych w opar­ciu o sys­tem szla­ków rowe­ro­wych lub poten­cjał przy­rod­ni­czy, kul­tu­rowy i prze­strzenny regionu.

Cho­dzi także o reali­za­cję pro­jek­tów tury­stycz­nych wyko­rzy­stu­ją­cych infra­struk­turę Łódz­kiego Szlaku Kon­nego, mają­cych na celu upo­wszech­nia­nie wize­runku woje­wódz­twa jako atrak­cyj­nego tury­stycz­nie oraz akty­wi­za­cję spo­łe­czeń­stwa na rzecz upra­wia­nia tury­styki aktyw­nej na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego.

Zarząd Woje­wódz­twa spo­dziewa się także wspar­cia poprzez orga­ni­za­cję imprez i wyda­rzeń z zakresu tury­styki aktyw­nej i spe­cja­li­stycz­nej na zbior­ni­kach i cie­kach wod­nych woje­wódz­twa łódz­kiego pro­mu­ją­cych tury­stykę wodną, rekre­ację i wędkarstwo.

Łączna kwota wspar­cia to 300 tysięcy zło­tych. Oferty należy skła­dać w elek­tro­nicz­nym gene­ra­to­rze wnio­sków www.witkac.pl od 5 do 29 stycz­nia 2018 roku.

Aby wnio­sek był kom­pletny, do 30 stycz­nia 2018 r. do godz. 16, należy dostar­czyć do Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Łódz­kiego (Biuro Podaw­cze lub sekre­ta­riat Depar­ta­mentu Sportu i Tury­styki) potwier­dze­nie w wer­sji papie­ro­wej zło­że­nia oferty w elek­tro­nicz­nym gene­ra­to­rze. (opr. pt)

Scroll To Top