Home / Z regionu / Tytuł “Budzik potencjału” dla poseł Joanny Skrzydlewskiej

Tytuł “Budzik potencjału” dla poseł Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzydlewska budzi potencjał Polaków

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, została uho­no­ro­wana w Wie­lu­niu tytu­łem „Budzik poten­cjału”. To dowód uzna­nia za roz­bu­dza­nie euro­pej­skiego poten­cjału miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kobiet.

Tytuł jest przy­zna­wany przez wie­luń­ską Plat­formę Oby­wa­tel­ską oso­bom szcze­gól­nie zaan­ga­żo­wa­nym w roz­bu­dza­nie poten­cjału Pola­ków. Nada­wa­nie go ma zwią­zek z przy­pa­da­jącą na ten rok 25. rocz­nicą wybo­rów z 4 czerwca 1989 roku oraz 10. rocz­nicą obec­no­ści Pol­ski w Unii Euro­pej­skiej.

- Bar­dzo dzię­kuję za wyróż­nie­nie; dla mnie to zaszczyt, ale też pod­su­mo­wa­nie mojej pracy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, w któ­rym repre­zen­tuję miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego - powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska. - Tytuł jest też zobo­wią­za­niem, aby nie zawieść zaufa­nia, jakim zosta­łam obdarzona.

Pod­czas spo­tka­nia z miesz­kań­cami Wie­lu­nia poseł Skrzy­dlew­ska  pod­su­mo­wała euro­pej­ską dekadę pol­skiej wol­no­ści , któ­rej część prze­pra­co­wała w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Odpo­wia­dała także na pyta­nia wie­lu­nian, któ­rych inte­re­so­wała kwe­stia fun­du­szy euro­pej­skich jakie staną się udzia­łem woje­wódz­twa łódz­kiego w per­spek­ty­wie finan­so­wej na lata 2014 – 2020. Żywa dys­ku­sja roz­wi­nęła się rów­nież w kwe­stiach zwią­za­nych ze wspar­ciem osób bez­ro­bot­nych, mają­cych trud­no­ści z odna­le­zie­niem swo­jego miej­sca na rynku pracy.

12 maja 2014

Joanna Skrzydlewska budzi potencjał PolakówJoanna Skrzydlewska budzi potencjał Polaków

Scroll To Top