Home / Uncategorized / Tytuł “Łodzianin Roku 2014″ po raz pierwszy dla dwóch osób

Tytuł “Łodzianin Roku 2014″ po raz pierwszy dla dwóch osób

plebiscyt Łodzianin Roku 2014Dwie osoby: Beata Koniecz­niak, pomy­sło­dawca Fun­da­cji “Lux Pro Monu­men­tis”, orga­ni­za­tora zna­nego festi­walu świa­tła oraz Woj­ciech Szraj­ber, dyrek­tor szpi­tala im. Koper­nika w Łodzi zostali lau­re­atami ple­bi­scytu Łodzia­nin Roku 2014.

Taka sytu­acja przy­da­rzyła się po raz pierw­szy od cza­sów orga­ni­zo­wa­nia ple­bi­scytu przez łódz­kie media. Kapi­tuła ple­bi­scytu przy­znała także nagrodę  “Civis Lodzien­sis”. Otrzy­mał ją Cezary Gra­bar­czyk, mini­ster spra­wie­dli­wo­ści. Tego­roczna gala fina­łowa odbyła się w Cen­trum Pro­mo­cji Mody Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi (obej­rzyj zdję­cia z uro­czy­stej gali).

A oto wszy­scy nomi­no­wani w ple­bi­scy­cie Łodzia­nin Roku 2014:

Tomasz Bęben – dyrek­tor naczelny Fil­har­mo­nii Łódz­kiej oraz dyrek­tor wędrow­nego festi­walu „Kolory Pol­ski”. Pia­ni­sta i mene­dżer, absol­went łódz­kiej Aka­de­mii Muzycznej.

Zbi­gniew Bródka – łyż­wiarz szybki, mistrz olim­pij­ski z Soczi, zdo­bywca Pucharu Świata w łyż­wiar­stwie szyb­kim na dystan­sie 1500 m

Krzysz­tof Dudek – od 2007 r. Dyrek­tor Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury, stu­dio­wał prawo na UŁ, były radny wojewódzki.

Cezary Gra­bar­czyk – poli­tyk i praw­nik. Były mini­ster infra­struk­tury i wice­mar­sza­łek sejmu, obec­nie mini­ster spra­wie­dli­wo­ści. Wice­prze­wod­ni­czący Plat­formy Obywatelskiej.

Anna Janicka -  jest pomy­sło­dawcą i twórcą Łódz­kiego Uni­wer­sy­tetu Dzie­cię­cego przy Poli­tech­nice Łódz­kiej. ŁUD jako jeden z pierw­szych i pręż­nie dzia­ła­ją­cych uni­wer­sy­te­tów dla dzieci, stał się człon­kiem zało­ży­cie­lem euro­pej­skiej sieci EUCU.NET oraz współ­or­ga­ni­za­to­rem i gospo­da­rzem pierw­szej w Pol­sce mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji uni­wer­sy­te­tów dzie­cię­cych. Od 2008 roku w zaję­ciach ŁUD udział wzięło około 10 000 dzieci z Łodzi i woje­wódz­twa łódzkiego.

Beata Koniecz­niak – ini­cja­tor powsta­nia Fun­da­cji „Lux Pro Monu­men­tis”, a także jej fun­da­tor. To orga­ni­za­cja poza­rzą­dowa sku­pia­jąca grupę miło­śni­ków Łodzi, jej archi­tek­tury, dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii oraz moż­li­wo­ści, jakie niosą. Orga­ni­za­tor Light Move Festival.

Adam Ksz­czot – lek­ko­atleta klubu RKS Łódź. Meda­li­sta mistrzostw Europy i świata oraz halo­wych mistrzostw Europy i świata. Spe­cja­li­zuje się w bie­gach na 800 m.

Prof. Piotr Kula – pro­rek­tor ds. inno­wa­cji PŁ. Od początku swo­jej kariery nauko­wej zaj­muje się prze­cho­wy­wa­niem wodoru. Zespół pro­fe­sora Kuli roz­po­czął reali­za­cję prze­ło­mo­wego pro­jektu na skalę świa­tową doty­czą­cego wytwa­rza­nia mate­ria­łów gra­fe­no­wych do maga­zy­no­wa­nia wodoru dla prze­my­słu moto­ry­za­cyj­nego i kosmicznego.

Ryszard Len­czew­ski – ope­ra­tor fil­mowy. Absol­went wydziału ope­ra­tor­skiego łódz­kiej „Fil­mówki”. Autor zdjęć do filmu „Ida”. Nomi­no­wany do Oscara (razem z Łuka­szem Żalem) w kate­go­rii „Naj­lep­sze zdjęcia”.

Gra­żyna Posmy­kie­wicz – dyrek­tor Teatru Muzycz­nego w Łodzi. Absol­wentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji i Pody­plo­mo­wego Stu­dium Wie­dzy o Teatrze i Fil­mie Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego Pracę zaczy­nała w Teatrze Powszech­nym, pra­co­wała też w Urzę­dzie Skarbowym.

Andrzej Sap­kow­ski - pol­ski pisarz fan­tasy. Jest naj­czę­ściej po Lemie tłu­ma­czo­nym pol­skim auto­rem fan­ta­styki. Na pod­sta­wie jego lite­ra­tury powstały: komiks Wiedź­min, film peł­no­me­tra­żowy i serial tele­wi­zyjny Wiedź­min, gra fabu­larna Wiedź­min oraz gra karciana.

Jacek Saryusz-Wolski - pol­ski eko­no­mi­sta, poli­tyk i urzęd­nik pań­stwowy, depu­to­wany do Par­la­mentu Euro­pej­skiego trzech kaden­cji. Peł­nił funk­cję wice­prze­wod­ni­czą­cego Par­la­mentu Euro­pej­skiego z ramie­nia EPL-ED.

Andrzej „Pejo” Siecz­kow­ski - magi­ster sla­wi­styki. Był dyrek­to­rem arty­stycz­nym festi­walu Łódź­stock. Per­ku­si­sta zespołu L.Stadt.

Jaro­sław Suchan - histo­ryk sztuki, kry­tyk i kura­tor. Od 2006 r. dyrek­tor Muzeum Sztuki w Łodzi. Kie­ro­wał Gale­rią Bun­kier Sztuki w Kra­ko­wie, prze­kształ­ca­jąc ją w jedno z naj­bar­dziej dyna­micz­nych miejsc na arty­stycz­nej mapie Pol­ski. Łódz­kie Muzeum Sztuki prze­obra­ził w nowo­cze­sne muzeum. Lau­reat Nagrody Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego za rok 2009.

Woj­ciech Szraj­ber - dyrek­tor szpi­tala im. Koper­nika w Łodzi.

Scroll To Top