Home / Z polityki / Unia ujednolici czas pracy pilotów

Unia ujednolici czas pracy pilotów

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali zmiany, mające na celu ujed­no­li­ce­nie czasu pracy pilo­tów w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. W ten spo­sób Par­la­ment Euro­pej­ski przy­chy­lił się do pro­po­zy­cji Komi­sji Euro­pej­skiej, która postu­luje skró­ce­nie czasu pracy pilotów.

PE ujednolici czasu pracy pilotów we wszystkich krajach Unii

PE ujed­no­lici czasu pracy pilo­tów we wszyst­kich kra­jach Unii

Zgod­nie z decy­zją łączny czas pilo­to­wa­nia i pozo­sta­wa­nia w sta­nie goto­wo­ści ma wyno­sić nie wię­cej niż 16 godzin, a mak­sy­malny czas za ste­rami pod­czas noc­nych lotów – 11 godzin.

- Gło­so­wa­nie euro­de­pu­to­wa­nych otwiera drzwi do wpro­wa­dze­nia bar­dziej rygo­ry­stycz­nych unij­nych zasad ogra­ni­cza­nia zmę­cze­nia pilo­tów. Poprawi do bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów i poprawi warunki pracy per­so­nelu kabi­no­wego. To zwy­cię­stwo zdro­wego roz­sądku - powie­dział Siim Kal­las, komi­sarz UE ds. transportu.

Artur Zasada, czło­nek komi­sji PE ds. trans­portu, jest zado­wo­lony z prze­gło­so­wa­nia pro­po­zy­cji Komi­sji Europejskiej.

- Cie­szę się, że argu­menty doty­czące bez­pie­czeń­stwa oka­zały się waż­niej­sze niż kwe­stie socjalne. Teraz w nie­któ­rych kra­jach człon­kow­skich czas pracy pilota może wyno­sić nawet do 26 godzin, a w innych jest to tylko 14 godzin. Jako pasa­żer nie chcę zasta­na­wiać się, jakiej naro­do­wo­ści jest pilot i czy nie zaśnie przed samym lądo­wa­niem – dodał euro­de­pu­to­wany Zasada.

Gło­so­wa­nie euro­de­pu­to­wa­nych poprze­dziły ostre pro­te­sty związ­ków zawo­do­wych pilo­tów. Nie­za­do­wo­leni z decy­zji PE są rów­nież człon­ko­wie Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Cock­pit (ECA). Phi­lip von Scho­ep­pen­thau, sekre­tarz gene­ralny ECA w opu­bli­ko­wał­nym na stro­nie inter­ne­to­wej ECA oświad­cze­niu, stwier­dził, że zaak­cep­to­wany przez PE tekst został skro­jony na potrzeby linii lot­ni­czych, a nie bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów.
Prze­wod­ni­czący Grupy Pra­co­daw­ców Euro­pej­skiego Komi­tetu Ekonomiczno-Społecznego, Jacek Kraw­czyk, uważa jed­nak, że pro­po­zy­cja unij­nych regu­la­cji czasu pracy pilo­tów została przy­go­to­wana w opar­ciu o naukowe dowody i poprawi i tak już wyso­kie stan­dardy bezpieczeństwa.

10 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top