Home / Napisali o mnie / Uniejowskie Światła Wolności pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Uniejowskie Światła Wolności pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Ucznio­wie Zespołu Szkół w Unie­jo­wie przy­łą­czyli się do ogól­no­pol­skiej akcji zaini­cjo­wa­nej przez Pre­zy­denta RP Bro­ni­sława Komo­row­skiego. 13 grud­nia 2012 roku, w 31. rocz­nicę wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego, w oknach dwu­pię­tro­wej czę­ści budynku szkoły zapa­lili 31 zni­czy - Świa­teł Wol­no­ści. Hono­rowy patro­nat nad akcją objęła Joanna Skrzydlewska.

Szcze­gó­łowa rela­cja w ser­wi­sie uniejów.pl

22 grud­nia 2012 r.

 

 

Scroll To Top