Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

 

W Łodzi odbyło się dziś V Forum Fun­du­szy Euro­pej­skich Woje­wódz­twa Łódz­kiego, któ­rego orga­ni­za­to­rem był mar­sza­łek woje­wódz­twa, Witold Stępień.

 

Głów­nym tema­tem tego­rocz­nego Forum były zmiany w zarzą­dza­niu w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2014-2020 oraz nowe roz­wią­za­nia wspie­ra­jące roz­wój part­ner­stwa publiczno-prywatnego.

Uczest­nicy spo­tka­nia mogli dowie­dzieć się, jak krok po kroku przy­go­to­wać pro­jekt part­ner­stwa publiczno-prywatnego.

Szcze­gó­łowo omó­wiono rów­nież wdra­ża­nie fun­du­szy unij­nych w regio­nie oraz Stra­te­gię Roz­woju Woje­wódz­twa Łódz­kiego 2020.

24 paź­dzier­nika 2013

 

Scroll To Top