Home / Galerie zdjęć / VI Europejski Zlot Gimnazjalistów powiatu piotrkowskiego

VI Europejski Zlot Gimnazjalistów powiatu piotrkowskiego

VI Europejski Zlot Gimnazjalistów powiatu piotrkowskiego

VI Euro­pej­ski Zlot Gim­na­zja­li­stów powiatu piotrkowskiego

W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, odbył się VI Euro­pej­ski Zlot Gim­na­zja­li­stów. Patro­nat nad imprezą objęła Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

W zor­ga­ni­zo­wa­nym przez szkołę wraz z Europe Direct zlo­cie, wzięli udział ucznio­wie gim­na­zjów z terenu powiatu piotrkowskiego.

Ucznio­wie pre­zen­to­wali scenki “10 lat Pol­ski w UE” oraz uczest­ni­czyli w kon­kur­sach, wyka­zu­jąc się zna­jo­mo­ścią Europy.

17 lutego 2014

Scroll To Top