Home / Z regionu / W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – III awans wywal­czyła Szkoła Pod­sta­wowa z Czech, a wiele wska­zy­wało na to, że pół­fi­na­li­stę wyłoni dopiero dogrywka. W gru­pie D z kolei pecha miała dru­żyna z Łaznowa, któ­rej opie­kun… doznał poważ­nej kon­tu­zji pod­czas roz­grzewki z pod­opiecz­nymi. W kate­go­rii klas IV – VI do pół­fi­nału awan­so­wały Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 z Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego i Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 z Łęczycy.

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakujeW ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

 

 

 

 

 

W gru­pie B uzna­wana za fawo­ryta Szkoła Pod­sta­wowa nr 137 zro­biła co do niej nale­żało czyli wygrała 4 mecze i jeden zre­mi­so­wała. I ten remis – jak się póź­niej oka­zało – zde­cy­do­wał o tym, że marze­nia o pół­fi­nale Skrzy­dlew­ska Cup zespół musi odło­żyć o rok. Szyki łódz­kiej dru­ży­nie pomie­szał zespół Szkoły Pod­sta­wo­wej z Czech, który także wygrał 4 spo­tka­nia i zre­mi­so­wał wła­śnie z SP 137. A o awan­sie Czech zde­cy­do­wał lep­szy bilans bra­mek, choć gdyby nie kon­tu­zja bram­ka­rza dru­żyny z SP 137, która wyeli­mi­no­wała go z gry w ostat­nim meczu, mogła być jesz­cze dogrywka, która zde­cy­do­wa­łaby o tym kto zagra w półfinale.

W gru­pie D też walka była nie­zwy­kle wyrów­nana, a o awan­sie zde­cy­do­wał dopiero ostatni mecz mię­dzy Szkołą Pod­sta­wową z Bia­łej i Szkołą Pod­sta­wową nr 35 z Łodzi, który wygrała SP Biała. Łódzka „Trzy­dziestka piątka” ma pecha, przed rokiem też awan­so­wała do ćwierć­fi­nału i odpa­dła z dal­szej rywa­li­za­cji gor­szym bilan­sem strze­lo­nych bra­mek.
W kate­go­rii klas IV – VI bli­scy awansu byli repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 z Brze­zin, ale dekon­cen­tra­cja czy zbyt wysoka stawka poje­dynku spra­wiły, że prze­grali decy­du­jące spo­tka­nie i poże­gnali się z tur­nie­jem. Awans do pół­fi­nału wywal­czyła – debiu­tu­jąca w tur­nieju – Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 z Łęczycy oraz gra­jąca po raz drugi z rzędu w tej fazie Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 z Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego. Tym razem liczba 3 oka­zała się szczęśliwa.

14 maja 2014

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakujeW ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Scroll To Top