Home / Czujesz się obywatelem Europy? / W Europie można czuć się jak u siebie - przekonuje Olga Zaczek

W Europie można czuć się jak u siebie - przekonuje Olga Zaczek

Europejski Rok Obywateli Parlament Europejski

- Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Na to pyta­nie mogę odpo­wie­dzieć bez waha­nia. Tak, czuję się oby­wa­te­lem Europy - uważa Olga Zaczek, kolejny uczest­nik kon­kur­so­wej debaty Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. - Choć Pol­skę trak­tuję jak swój dom i nie chcia­ła­bym zamiesz­kać w innym pań­stwie, to dzięki Unii gdzie­kol­wiek w Euro­pie można czuć się jak u siebie.

- Być może wielu nie czuje się oby­wa­te­lami Europy z powodu rela­cji z innymi pań­stwami, zagad­nień zwią­za­nych z dota­cjami czy też ich defi­cy­tem. Jed­nak moim zda­niem to nie ma nic wspól­nego z widze­niem sie­bie jako Euro­pej­czyka. Ja jestem Euro­pejką, bo mogę swo­bod­nie poje­chać do każ­dego miej­sca w Unii Euro­pej­skiej, nie ma gra­nic, nie ma ograniczeń.

Świa­do­mość róż­nic kul­tu­ro­wych w Euro­pie - to ważne!

W każ­dym z tych miejsc mogę swo­bod­nie poro­zu­mieć się z nie­mal każ­dym czło­wie­kiem, bariery języ­kowe przy­stały ist­nieć, już małe dzieci uczą się po kilka języ­ków obcych. Ważne dla mnie rów­nież jest że wśród ludzi wzro­sła świa­do­mość róż­no­ści kul­tu­ro­wych. Wia­domo, że w pewien spo­sób i te gra­nice się ze sobą ście­rają, jed­nak zawsze pozo­sta­nie jakaś sfera, która będzie się róż­niła od innych.

Teraz, kiedy nie­mal w każ­dym mie­ście można spo­tkać ludzi z każ­dego zakątka Europy,  sta­li­śmy się bar­dziej otwarci i wyro­zu­miali dla tych, któ­rzy się od nas róż­nią. “Zagra­nica” stała się czymś przy­ziem­nym dla każ­dego. Nie podoba mi się wcze­śniej już wspo­mniane podej­ście Pola­ków do uzna­nia sie­bie jako oby­wa­teli europejskich.

Skoro jest się w Euro­pie, jest się Euro­pej­czy­kiem. Jeśli brak dofi­nan­so­wa­nia na jakiś cel, lepiej obwi­niać o to rząd pol­ski, który nie umie o to zadbać, albo odpo­wied­nio roz­dy­spo­no­wać powie­rzo­nymi mu środ­kami, a nie wypie­rać się oby­wa­tel­stwa euro­pej­skiego. Jestem świa­do­mym oby­wa­te­lem - jestem oby­wa­te­lem Pol­ski i Europy. (Olga Zaczek)

Czy­taj także:

Jestem Euro­pejką dzięki zna­jo­mo­ści języka – zauważa Mag­da­lena Kowalczyk

Daniel Stę­pień: naresz­cie o Unii mówią nie tylko politycy!

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Wypo­wiedz się, pokaż się wszystkim

Szu­kasz pracy za gra­nicą? Prze­czy­taj koniecznie!

27 sierp­nia 2013

Europejski Rok Obywateli. Weź udział w debacie na stronach serwisu skrzydlewska.eu

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Weź udział w deba­cie na stro­nach ser­wisu skrzydlewska.eu

Scroll To Top