Home / Fundusze UE / W gminie Koluszki niebawem rusza budowa. Baseny, ścieżki i co jeszcze?

W gminie Koluszki niebawem rusza budowa. Baseny, ścieżki i co jeszcze?

Ska­te­park, szlak tury­styczny i kom­pleks base­nów - to wszystko powsta­nie nie­ba­wem w gmi­nie Koluszki by popra­wić jej kon­ku­ren­cyj­ność gospo­dar­czą dzięki zwięk­sze­niu atrak­cyj­no­ści tury­stycz­nej. Pie­nią­dze na inwe­sty­cje pocho­dzą z Regio­na­le­nego Pro­gramu Operacyjnego.

Koluszki - podpisanie umowy

Całe przed­się­wzię­cie ma słu­żyć tury­stom, miesz­kań­com gminy i całego woje­wódz­twa. Powsta­nie w kilku eta­pach. Na tere­nie Ośrodka Sportu i Rekre­acji w Kolusz­kach zosta­nie wybu­do­wany ska­te­park. Potem - leśny szlak tury­styczny trasą daw­nej kolejki (i na kole­jowy spo­sób zaaran­żo­wany) wraz z drogą.

Koluszki - podpisanie umowy

Następne etapy to ozna­ko­wa­nie trasy tury­stycz­nej “Szlak histo­rii Kolu­szek”, budowa kom­pleksu base­nów let­nich w Liso­wi­cach oraz wyko­na­nie - wzo­ro­wa­nej nieco na łódz­kiej ławeczce Tuwima “Ławeczki Strzemińskiego“przy Miej­skiej Biblio­tece w Kolusz­kach. (pt)

 

Scroll To Top