Home / Z regionu / W Łodzi będzie już 17 rowerowych stacji naprawczych

W Łodzi będzie już 17 rowerowych stacji naprawczych

Miło jest mieć wpływ na to, co dzieje się w Łodzi, prawda? W publicz­nym gło­so­wa­niu łodzia­nie wska­zali loka­li­za­cje dla kolej­nych 10 rowe­ro­wych sta­cji napraw­czych. Naj­wię­cej, pra­wie 600 gło­sów, zyskała loka­li­za­cja przy skrzy­żo­wa­niu Jana Pawła II i Mickiewicza.

rowerowe stacje naprawcze

10 rowe­ro­wych sta­cji napraw­czych było jed­nym ze zwy­cię­skich pro­jek­tów budżetu oby­wa­tel­skiego. Ich loka­li­za­cje zostały wybrane w  gło­so­wa­niu na Vox Populi spo­śród 15 moż­li­wych, wska­za­nych w Łodzi przez miasto.

Nowe sta­cje uzu­peł­nią już ist­nie­jąca siatkę 7 sta­cji, gdzie z wyko­rzy­sta­niem pod­sta­wo­wych narzę­dzi samo­dziel­nie można usu­nąć drobne usterki czy choćby napom­po­wać oponę. (pt) Fot. UMŁ

Scroll To Top