Home / Czujesz się obywatelem Europy? / W małych miejscowościach też można czuć się obywatelem Unii - przekonuje Kinga Kasperek

W małych miejscowościach też można czuć się obywatelem Unii - przekonuje Kinga Kasperek

Europejski Rok Obywateli Joanna Skrzydlewska

Kinga Kaspe­rek,  w ramach naszej kon­kur­so­wej debaty opo­wie­działa, co dla niej  sta­nowi naj­więk­szą war­tość w oby­wa­tel­stwie wspól­nej Europy.

- Wła­ści­wie to żadne z udo­god­nień, wymie­nione w arty­kule zachę­ca­ją­cym do wypo­wie­dzi na temat tego, czy czuję się już oby­wa­te­lem Unii, nie dotknęło mnie tak bez­po­śred­nio, jak na przy­kład korzy­sta­nie z dobra, jakim są wszel­kiego rodzaju pro­jekty z fun­du­szy euro­pej­skich. Mia­łam przez nie spo­sob­ność uczest­nic­twa w licz­nych warsz­ta­tach arty­stycz­nych: tanecz­nych, muzycz­nych, teatral­nych, w wielu dzia­ła­niach o cha­rak­te­rze profilaktycznym.

Wszystko to zapa­mię­ta­łam bar­dzo dobrze, bo gdyby nie te pro­jekty, to z pew­no­ścią nie zoba­czy­ła­bym tylu świet­nych miejsc, nie uczest­ni­czy­ła­bym w tylu warsz­ta­tach, nie pozna­ła­bym wielu ośrod­ków kul­tury, nie mia­ła­bym tak wielu osią­gnięć i co naj­waż­niej­sze nie spo­tka­ła­bym takiej rze­szy ludzi z pasjami.

Fun­du­sze z Unii Euro­pej­skiej cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem w małych miejscowościach.

Wydaje mi się, że dobro, które tutaj opi­sa­łam znaj­duje naj­lep­sze zasto­so­wa­nie w małych miej­sco­wo­ściach - takich jak moja, gdzie do mło­dych ludzi  nie­czę­sto wycho­dzi się z pro­po­zy­cjami pozna­nia kul­tury, która jest prze­cież tak ważna dla roz­woju każ­dego z nas, a to wszystko wła­ści­wie za darmo czeka na nas. Wystar­czy odro­bina chęci.

Przez to, że na wła­snej skó­rze odczu­łam dobra jakie daje Unia, czuję się jej oby­wa­te­lem.(Kinga Kaspe­rek)

 

Czy­taj także:

Jestem Polką, która zna korzy­ści wej­ścia do Unii – mówi Kata­rzyna Bieniarz

Maria Sza­kiel: Unia to wię­cej plu­sów niż minusów

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska gościem żaglowca Zawi­sza Czarny [Zdjęcia]

5 wrze­śnia 2013 r. – Posie­dze­nie Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych

28 sierp­nia 2013

Weź udział w naszej debacie. Weź udział w konkursie

Weź udział w naszej deba­cie. Weź udział w konkursie


Scroll To Top