Home / Galerie zdjęć / W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej w przeddzień święta [Zdjęcia]

W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej w przeddzień święta [Zdjęcia]

W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wraz z pra­cow­ni­kami biura roz­da­wała dziś pol­skie flagi w cen­trum Pabia­nic.  Euro­de­pu­to­wana roz­ma­wiała z miesz­kań­cami i zachę­cała ich do wywie­sze­nia biało-czerwonej flagi z oka­zji nad­cho­dzą­cego święta.

2 maja 2014 roku przy­pada 10. rocz­nica uchwa­le­nia przez Sejm Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Dnia Flagi. Tego dnia nie ma mani­fe­sta­cji, pikiet, ani uro­czy­stych prze­mar­szów, to święto jest obcho­dzone zwy­czaj­nie - przez wywie­sze­nie naszej biało-czerwonej.

29 kwiet­nia 2014

Scroll To Top