Home / Z regionu / W Radomsku rusza najnowocześniejsza odlewnia żeliwa

W Radomsku rusza najnowocześniejsza odlewnia żeliwa

W Radom­sku ruszyła naj­no­wo­cze­śniej­sza w Pol­sce i jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych na świe­cie odlew­nia żeliwa sza­rego i sferoidalnego.

Nowa odlewnia żeliwa FON SKB w Radomsku
To inwe­sty­cja Fabryki Osi Napędowych-SKB, warta 38 milio­nów zło­tych. Odlew­nia żeliwa zyskała współ­fi­nan­so­wa­nie z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w wyso­ko­ści 15 mln zł. Firma, dzięki nowej linii pro­duk­cyj­nej, zyska wła­sne źró­dło mate­ria­łów i będzie mogła efek­tyw­niej kon­ku­ro­wać na euro­pej­skich i świa­to­wych rynkach.

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, wraz z wice­pre­mie­rem Janu­szem Pie­cho­ciń­skim uczest­ni­czyła  w ofi­cjal­nym uru­cho­mie­niu instalacji.

FON-SKB to firma, któ­rej histo­ria sięga 1912 roku. Zna­cjo­na­li­zo­wana po II woj­nie świa­to­wej, znana pod nazwą Fabryka Maszyn Radom­sko, potem Fabryka Osi Napę­do­wych, w 1998 roku została wyku­piona przez wło­ski kon­cern Car­raro. Od 2011 roku FON-SKB jest wła­sno­ścią Sła­wo­mira Dobosza.

Scroll To Top