Home / Z regionu / W Skierniewicach powtórka z warsztatów: druga edycja dla pań

W Skierniewicach powtórka z warsztatów: druga edycja dla pań

warsztaty w Skierniewicach; druga edycjaKolejne warsz­taty słu­żące kształ­to­wa­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych odbyły się ponow­nie w Skierniewicach.

Poprzed­nie, zor­ga­ni­zo­wane w tym mie­ście kilka tygo­dni temu, cie­szyły się tak dużą popu­lar­no­ścią, że konieczne było ich powtórzenie.

Tym razem w warsz­ta­tach uczest­ni­czyły same panie. Jedno z pierw­szych pytań, na które musiały sobie odpo­wie­dzieć, doty­czyło tego czym jest moty­wa­cja, co sta­nowi jej źró­dło oraz co moty­wa­cja daje w działaniu?

Uczest­niczki, pytane, co skło­niło je do udziału w szko­le­niu, poda­wały różne powody, głów­nie: potrzebę wyzna­cze­nia sobie nowych celów, prze­or­ga­ni­zo­wa­nia ścieżki zawo­do­wej, czy poszu­ka­nia nowego hobby.

Warsz­taty tak jak poprzed­nio zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Dorotą Rut­kow­ską, posłem na Sejm RP.

28 lutego 2014

Scroll To Top