Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / W Skierniewicach seniorzy maszerowali wśród jabłoni [Wideo]

W Skierniewicach seniorzy maszerowali wśród jabłoni [Wideo]

Pra­wie 60 osób wzięło udział w II Ogól­no­pol­skim Mar­szu Seniora – Skier­nie­wice 2013, który odbył się w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym. Orga­ni­za­to­rem mar­szu była Dorota Rut­kow­ska, poseł na Sejm RP, a hono­rowy patro­nat nad imprezą objęła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Na mar­szu zja­wili się senio­rzy, któ­rzy regu­lar­nie masze­rują z kij­kami, ale też począt­ku­jący ama­to­rzy nor­dic wal­king. Dla nich prze­zna­czone były kijki, które ufun­do­wały Dorota Rut­kow­ska i Joanna Skrzy­dlew­ska. Naj­star­szymi uczest­ni­kami skier­nie­wic­kiego mar­szu seniora byli: Helena Skręta i Jerzy Gon­ta­rek, oboje ukoń­czyli już 82 lata.

Na począ­tek była roz­grzewka i instruk­taż, jak pra­wi­dłowo cho­dzić z kij­kami, póź­niej senio­rzy wyru­szyli w trasę. Spor­towe zma­ga­nia uroz­ma­icał zebra­nym prof. Sta­ni­sław Pluta, który barw­nie opo­wia­dał o naj­więk­szej kolek­cji odmian jabłoni w Unii Euro­pej­skiej. W skier­nie­wic­kim sadzie jest ich aż 1200.

30 wrze­śnia 2013

 

 

 

 

 

Zobacz także:

Senio­rzy masze­ro­wali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

Joanna Skrzy­dlew­ska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

Poseł Skrzy­dlew­ska gościem XXXVI Święta kwia­tów, owo­ców i warzyw w Skierniewicach

 

Scroll To Top