Home / Z regionu / Warsztaty szkoleniowe w Zgierzu. Jak realizować swe postanowienia?

Warsztaty szkoleniowe w Zgierzu. Jak realizować swe postanowienia?

szkolenia w ZgierzuMoty­wa­cja, okre­śla­nie wła­snych celów, czy reali­za­cja życio­wych zamie­rzeń, to nie­które z tema­tów oma­wia­nych na warsz­ta­tach szko­le­nio­wych prze­pro­wa­dzo­nych w piąt­kowe popo­łu­dnie w Zgierzu.

Uczest­ni­czyło w nich pra­wie 30. osób, które sko­rzy­stały z zapro­sze­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz Agnieszki Hanaj­czyk, poseł na Sejm RP i w trak­cie warsz­ta­tów szu­kały mię­dzy innymi odpo­wie­dzi, jak urze­czy­wist­niać swoje plany i zamierzenia.

- Pomysł tego szko­le­nia powstał pod­czas prze­glą­da­nia kar­te­czek z zapi­skami posta­no­wień nowo­rocz­nych. Nie­stety zda­rza się, że czę­sto wielu z nich nie reali­zu­jemy. Dla­tego pomy­śla­łam, że dobrze by było zor­ga­ni­zo­wać cykl szko­leń, które wszyst­kim chęt­nym pomo­głyby w szu­ka­niu moty­wa­cji iw znaj­do­wa­niu spo­so­bów reali­za­cji zarówno wiel­kich, jak i małych celów życio­wych. Ser­decz­nie życzę wszyst­kim, by się nam to coraz czę­ściej uda­wało – powie­działa, otwie­ra­jąc spo­tka­nie, poseł Joanna Skrzy­dlew­ska.

14 marca 2014 r.

Scroll To Top