Home / Galerie zdjęć / Warsztaty w Rzeczycy [Zdjęcia]

Warsztaty w Rzeczycy [Zdjęcia]

Warsztaty w Rzeczycy

Warsz­taty w Rzeczycy

W Rze­czycy odbyły się warsz­taty szko­le­niowe, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych. Ich orga­ni­za­to­rem była Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Uczest­nicy poznali metody budo­wa­nia pozy­tyw­nego nasta­wie­nia, okre­śla­nia kon­kret­nych i real­nych celów oraz dąże­nia do ich reali­za­cji.
Dys­ku­to­wali rów­nież o tym, czym jest moty­wa­cja w dzia­ła­niu i na ile pomaga nam ona osią­gnąć zamie­rzone cele.

W spo­tka­niu wzięła udział rów­nież poseł Skrzy­dlew­ska, która sama jest przy­kła­dem sta­wia­nia sobie ambit­nych celów.

10 lutego 2014

 

Warsztaty w Rzeczycy

Scroll To Top