Home / Z regionu / Warsztaty w Sieradzu

Warsztaty w Sieradzu

Warsztaty w SieradzuWarsztaty w Sieradzu

 

Kolejne warsz­taty szko­le­niowe słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz kształ­to­wa­niu umie­jęt­no­ści pomoc­nych  w rela­cjach zawo­do­wych i rodzin­nych, tym razem odbyły się w Sie­ra­dzu.

Ich uczest­nicy dys­ku­to­wali mię­dzy innymi o tym, czym dla nich jest moty­wa­cja w dzia­ła­niu oraz jak moty­wo­wać się, by dążyć do reali­za­cji zamie­rzo­nych celów.

Warsz­taty zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Ceza­rym Tom­czy­kiem, posłem na Sejm RP.

5 marca 2014

Scroll To Top