Home / Uncategorized / Wideotłumacz

Wideotłumacz

Od 1 wrze­śnia łódz­kie biuro Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, jest przy­sto­so­wane do obsługi osób głu­chych i nie­do­sły­szą­cych. Dzięki spe­cjal­nemu opro­gra­mo­wa­niu zain­sta­lo­wa­nemu na kom­pu­te­rze każda osoba nie­sły­sząca oraz sła­bo­sły­sząca będzie miała do dys­po­zy­cji wide­otłu­ma­cza, który w try­bie on-line będzie tłu­ma­czył z języka migo­wego na pol­ski i z języka pol­skiego na migowy.

Usługa wide­otłu­ma­cza jest dostępna w biu­rze od ponie­działku do piątku w godz. 9 – 17.

Ser­decz­nie zapra­szamy do biura przy ul. Piotr­kow­skiej 111 w Łodzi!

 

Scroll To Top