Home / Z regionu / Widzewiak Marek Wasiluk z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Widzewiak Marek Wasiluk z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Piłkarz MeczuWidze­wiak Marek Wasi­luk został Pił­ka­rzem meczu w spo­tka­niu Widzew - Piast Gli­wice. Strze­lec pierw­szego gola dla Widzewa w wygra­nym 2:1 spo­tka­niu w nagrodę dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, ufun­do­wane przez Joannę Skrzydlewską.

Pod nie­obec­ność poseł Skrzy­dlew­skiej upo­minki wrę­czali pił­ka­rzowi Marek Pięta, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego oraz Tade­usz Gapiń­ski. Nagroda „Pił­karz Meczu” jest prze­zna­czona dla naj­lep­szego zawod­nika Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Piłsudskiego.

Wyróż­nia­ją­cego się pił­ka­rza wybie­rają Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie, oraz repre­zen­tant Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu. Fun­da­torką i pomy­sło­dawcą nagrody dla Pił­ka­rza Meczu jest Joanna Skrzydlewska.

28 maja 2014

mecz2

Scroll To Top