Home / Z polityki / Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent. Pro­po­zy­cję Komi­sji Euro­pej­skiej poparli na dzi­siej­szym wspól­nym posie­dze­niu euro­de­pu­to­wani z Komi­sji Praw­nej oraz Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia. Pro­po­zy­cja nowej dyrek­tywy unij­nej ma popra­wić rów­no­wagę płci w kadrze kie­row­ni­czej spółek giełdowych.

Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

W zarzą­dach spółek gieł­do­wych będzie wię­cej kobiet, pro­po­zy­cję KE poparli eurodeputowani

 - Taka ini­cja­tywa musiała się poja­wić, bo udział kobiet na naj­wyż­szych sta­no­wi­skach spółek gieł­do­wych nie zwięk­szał się w zada­wa­la­jący spo­sób od kilku lat – wyja­śnia euro­po­seł Joanna Skrzy­dlew­ska, zasia­da­jąca w Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia. -  Nie cho­dzi nam o stwa­rza­nie kobie­tom pre­fe­ren­cyj­nych warun­ków tylko ze względu na płeć, ale o uczciwe sto­so­wa­nie obiek­tyw­nych kry­te­riów naboru. Co ozna­cza, nie dys­kry­mi­no­wa­nie kobiet, które są rów­nie dobrze wykształ­cone, doświad­czone, mają poten­cjał i zdol­no­ści do zaj­mo­wa­nia tak odpo­wie­dzial­nych sta­no­wisk jak mężczyźni.

Pro­jekt dyrek­tywy od początku budził wiele emo­cji, szcze­gól­nie w kon­tek­ście kar za nie wypeł­nie­nie posta­wio­nego warunku. Pod­czas prac obu komi­sji PE udało się jed­nak wypra­co­wać sta­bilną więk­szość by uzy­skać kom­pro­mis.
- Trzeba pod­kre­ślić, że sank­cje będą mogły być nało­żone na firmę tylko w przy­padku nie­wpro­wa­dze­nia wyma­ga­nych pro­ce­dur rekru­ta­cji, a nie za nie­osią­gnię­cie 40-procentowego udziału kobiet w zarzą­dach. Ewen­tu­alne kary będą wpro­wa­dzać kraje człon­kow­skie – pod­kre­ślił Tade­usz Zwiefka, koor­dy­na­tor Grupy EPL w Komi­sji Prawnej.

Z tej dyrek­tywy wyłą­czone zostały małe i śred­nie przed­się­bior­stwa noto­wane na gieł­dzie. Nowe prze­pisy zostaną pod­dane pod gło­so­wa­nie na sesji ple­nar­nej PE jesz­cze w tym roku.

- Klu­czowe na kolej­nym eta­pie prac legi­sla­cyj­nych będzie podej­ście do prze­pisów nowej dyrek­tywy Rady Unii Euro­pej­skiej, ponie­waż do tej pory wyło­niła się wśród państw człon­kow­skich mniej­szość blo­ku­jąca tą pro­po­zy­cję – dodała euro­de­pu­to­wana Skrzydlewska.

 14 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top