Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby Rodzinie

Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby Rodzinie

W Cen­trum Służby Rodzi­nie archi­die­ce­zji łódz­kiej odbyła się Wie­cze­rza Wigi­lijna z udzia­łem ks. abpa Marka Jędra­szew­skiego, Metro­po­lity Łódzkiego.

Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby RodzinieNa zapro­sze­nie Cen­trum, Fun­da­cji Służby Rodzi­nie Nadzieja, Archi­die­ce­zjal­nego Ośrodka Adop­cyj­nego oraz Domu Samot­nej Matki im. Sta­ni­sławy Lesz­czyń­skiej uczest­ni­czyli w niej przed­sta­wi­ciele władz pań­stwo­wych, samo­rzą­do­wych, repre­zen­tanci wielu insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych na tere­nie naszego mia­sta oraz mamy miesz­ka­jące wraz ze swo­imi pocie­chami w Domu Samot­nej Matki.

Poseł Joannę Skrzy­dlew­ską repre­zen­to­wał Bro­ni­sław Sagan, dyrek­tor biura poselskiego.

17 grud­nia 2013

 

Scroll To Top