Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby Rodzinie

Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby Rodzinie

W dniu dzi­siej­szym w Cen­trum Służby Rodzi­nie w Łodzi miała miej­sce Wie­cze­rza Wigi­lijna z udzia­łem Księ­dza Arcy­bi­skupa Wła­dy­sława Ziółka Metro­po­lity Łódz­kiego. Spo­tka­nie, na któ­rym Poseł Joannę Skrzy­dlew­ską rez­pre­zen­to­wał dyrek­tor biura Bro­ni­sław Sagan, zostało zor­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Służby Rodzi­nie oraz Fun­da­cję Służby Rodzi­nie “Nadzieja”.

14 grud­nia 2010 roku

Scroll To Top