Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wieczerza wigilijna widzewskich koszykarek

Wieczerza wigilijna widzewskich koszykarek

Hotel CAMPANILE gościł na wie­cze­rzy wigi­lij­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez MUKS WIDZEW Łódź koszy­karki Widzewa. W wie­cze­rzy uczest­ni­czyli m.in. dzia­ła­cze klu­bowi, współ­pra­cow­nicy oraz spon­so­rzy. Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura poselskiego.

Życze­nia wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym zło­żył tre­ner koszy­ka­rek Ryszard Andrzej­czak zaś słowa bło­go­sła­wień­stwa wygło­sił Kape­lan Sportu Archi­die­ce­zji Łódz­kiej ks. Paweł Miziołek.

Tra­dy­cyj­nym pol­skim zwy­cza­jem goście prze­ła­mali się opłat­kiem skła­da­jąc sobie życzenia.

18 grud­nia 2012 roku

Scroll To Top