Home / Z regionu / To była wielka gala wielkiego Klubu Żużlowego “Orzeł” Łódź!

To była wielka gala wielkiego Klubu Żużlowego “Orzeł” Łódź!

W szczel­nie wypeł­nio­nej Nowej Hali Expo odbyła się Gala Klubu Żuż­lo­wego “Orzeł” Łódź. - Chcie­li­śmy, żeby było jak w naj­lep­szym teatrze i mam wra­że­nie, że się udało - mówił po gali pre­zes Orła Witold Skrzy­dlew­ski. 

oRZEŁ_10

Sce­na­riusz całego wyda­rze­nia skła­dał się z kilku czę­ści. Pierw­szą było pod­su­mo­wa­nie sezonu 2017, któ­remu towa­rzy­szyły liczne podzię­ko­wa­nia. Nie mogło ich zabrak­nąć dla dwóch kobiet, któ­rym Orzeł zawdzięza wszystko to, co wyda­rzyło się do tej pory.

Zarząd klubu uho­no­ro­wał Joannę Skrzy­dlew­ską, wielką fankę żużla, która potra­fiła prze­ko­nać bab­cię i dała dys­po­zy­cję do odbu­do­wa­nia klubu. Nie­stety, Pani Helena nie mogła być obecna w Nowej Hali Expo, ale przy­go­to­wała spe­cjalny list.

Zarząd Orła poin­for­mo­wał, że w przy­szłym sezo­nie - już na nowym sta­dio­nie - ceny bile­tów i kar­ne­tów na mecze w run­dzie zasad­ni­czej nie wzro­sną. Co wię­cej, będą one niż­sze niż w minio­nych rozgrywkach!
Za bilet nor­malny w run­dzie zasad­ni­czej będzie trzeba zapła­cić zale­d­wie 25 zł, a kar­nety będą kosz­to­wać jedy­nie 150 zł. Ta wia­do­mość bar­dzo ucie­szyła łódz­kich kibiców.

Wśród gości byli m.in. pre­zy­dent Hanna Zda­now­ska,  wice­pre­zy­dent Tomasz Trela, przed­sta­wi­ciele mar­szałka woje­wódz­twa, pre­zesi zaprzy­jaź­nio­nych klu­bów oraz samorządowcy.

Zapre­zen­to­wany został zespół, który w przy­szłym roku ma wywal­czyć awans do PGE Eks­tra­ligi. To: Hans Ander­sen, Mak­sim Bog­da­now, Josh Graj­czo­nek, Nor­bert Kościuch, Alek­sandr Łok­ta­jew, Robert Miś­ko­wiak, Piotr Świ­der­ski i Rohan Tun­gate. Dwaj nie­obecni przy­go­to­wali dla kibi­ców spe­cjalne nagra­nia. (pt)

Scroll To Top