Home / Galerie zdjęć / Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014 na stadionie Orła. ZDJĘCIA I WIDEO

Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014 na stadionie Orła. ZDJĘCIA I WIDEO

Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlew­ska Cup 2014

Repre­zen­ta­cje Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic w kate­go­rii klas I – III oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 13 z Beł­cha­towa w kate­go­rii klas IV – VI wygrały Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Skier­nie­wicka „Czwórka” w finale poko­nała zespół Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 19 z Łodzi 5:1, a beł­cha­tow­ska „Trzy­nastka” wygrała z dru­żyną Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 3 z Łęczycy.  Brą­zowe medale wywal­czyły dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej z Czech w młod­szej gru­pie wie­ko­wej i Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z Łodzi.

- Dzię­kuję wszyst­kim zawod­ni­kom za udział w tur­nieju, zwy­cięz­com gra­tu­luję i pamię­taj­cie: wszy­scy zasłu­ży­li­ście na duże brawa, w finale nie ma już sła­bych zespo­łów – powie­działa na zakoń­cze­nie Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor turnieju.

Naj­bar­dziej elek­try­zu­jąca nagrodę dla mło­dych zawod­ni­ków – korki Roberta Lewan­dow­skiego – wraz z tytu­łem Króla strzel­ców Skrzy­dlew­ska Cup 2014 zdo­był Bar­tek Sefe­ryń­ski z SP 4 Skier­nie­wice z 23 golami na kon­cie. Ten sam zawod­nik został także naj­lep­szym pił­ka­rzem imprezy w kate­go­rii klas I - III, a w nagrodę dostał puchar ufun­do­wany przez Andrzeja Bier­nata, mini­stra sportu i tury­styki. W star­szej gru­pie wie­ko­wej puchar mini­stra Bier­nata i miano naj­lep­szego pił­ka­rza tur­nieju zdo­był Jakub Kar­bow­nik z SP 13 Beł­cha­tów. Wie­sław Wraga i Tade­usz Gapiń­ski ze Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego wrę­czyli nagrody naj­lep­szym bram­ka­rzom. Zdo­byli je: Maciej Caban z SP 4 Skier­nie­wice oraz Piotr Sie­wier z SP 13 Bełchatów.

Złoci meda­li­ści w obu gru­pach wie­ko­wych dostali od Joanny Skrzy­dlew­skiej stroje pił­kar­skie w kolo­rze zło­tym oraz oka­załe puchary i pamiąt­kowe dyplomy. Pod koniec czerwca spo­tkają się jesz­cze raz, tym razem na tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbę­dzie się na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa.

Srebrni meda­li­ści w nagrodę dostali stroje w kolo­rze srebr­nym, puchar i dyplomy, a brą­zowi – piłki do tre­nin­gów.
Naj­lep­szych kibi­ców miała Szkoła Pod­sta­wowa z Czech i wierni fani zostali uho­no­ro­wani bile­tami na naj­bliż­szy mecz żuż­lowy Orła na łódz­kim torze, kom­plet tur­nie­jo­wych stro­jów pił­kar­skich oraz piłkę a auto­gra­fami pił­ka­rzy Widzewa.
Tur­nie­jowe stroje pił­kar­skie dostali także kibice dru­żyny ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 13 z Beł­cha­towa, któ­rym prze­wo­dził sam dyrek­tor pla­cówki.
A mło­dych zawod­ni­ków pod­czas zma­gań okla­ski­wali pił­ka­rze Widzewa oraz tre­ne­rzy: Rado­sław Mrocz­kow­ski i Marek Chojnacki.

21 maja 2014

Scroll To Top