Home / Z regionu / Wielkie Bilety 2014 przyznane

Wielkie Bilety 2014 przyznane

Joanna Skrzydlewska, Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł Joanna Skrzydlewska, poseł Skrzydlewska,Pod­czas uro­czy­stego spo­tka­nia w Hotelu Kac­per­ski w Kon­stan­ty­no­wie Łódz­kim, już po raz 21. wrę­czone zostały Wiel­kie Bilety. Redak­cja “Wiadomoci-43bis” przy­znaje co roku wyróż­nie­nia za przed­się­wzię­cia szcze­gól­nie cenne dla Kon­stan­ty­nowa Łódzkiego.

Jury w skła­dzie: woje­woda łódzki Jolanta Cheł­miń­ska, mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego Witold Stę­pień, bur­mistrz Kon­stan­ty­nowa Łódz­kiego Hen­ryk Brzyszcz i redak­tor naczelny „Wia­do­mo­ści - 43bis” Ber­nard Cichosz, przy­znało trzy rów­no­rzędne nagrody hono­rowe.

Wiel­kie Bilety otrzy­mali:

Rada Pry­wat­nych Przed­się­bior­ców (w skła­dzie: Hen­ryk Ula­cha, prze­wod­ni­czący, Marek Wasiak, wice­prze­wod­ni­czący, Woj­ciech Baszyń­ski, Woj­ciech Kuni­kow­ski) - za ini­cjo­wa­nie przed­się­wzięć dla dobra mia­sta i miesz­kań­ców, a szcze­gól­nie za dzia­ła­nia prze­ciw likwi­da­cji Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. ks. Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego Pry­masa 1000-lecia w Kon­stan­ty­no­wie Łódzkim.

Miro­sław Sobie­raj, przed­się­biorca - za hojną wraż­li­wość na potrzeby Kon­stan­ty­nowa Łódz­kiego i jego miesz­kań­ców oraz za sku­teczne dzia­ła­nia, które umoż­li­wiają dia­log kon­stan­ty­now­skim śro­do­wi­skom biz­nesu i budżetu.

Uczniow­ski Klub Spor­towy Lider Kon­stan­ty­nów Łódzki - za suk­cesy spor­towe zawod­ni­ków i osią­gnię­cia zawo­dowe tre­ne­rów, z któ­rych naj­waż­niej­sze to zwy­cię­stwo w roku 2013 w tur­nieju fina­ło­wym Mistrzostw w Mini­siat­kówce o Puchar Kinder+Sport w Drzon­ko­wie. Zawody te są uzna­wane za nie­ofi­cjalne Mistrzo­stwa Pol­ski w tej kate­go­rii rozgrywek.

4 marca 2014

Scroll To Top