Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wigilia PSP w Łodzi

Wigilia PSP w Łodzi

Tra­dy­cyj­nie przed Świę­tami Bożego Naro­dze­nia Pań­stwowa Straż Pożarna w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała spo­tka­nie wigiline.

Wigilia PSP w Łodzi

Wigi­lia PSP w Łodzi

Spo­tka­nie miało wyjąt­kowy cha­rak­ter z uwagi na prze­ka­za­nie nowego wozu z 42 metrową dra­biną. Jest to jedyny tego tupu wóź w Euro­pie. Samo­chód Iveco Magi­rus kosz­to­wał ponad 3,2 mln zł. Zakup sfi­nan­so­wało mia­sto wraz z Woje­wódz­kim Fun­du­szem Ochrony Śro­do­wi­ska w Łodzi.

Pod­czas spo­tka­nia wigi­lij­nego życze­nia zebra­nym prze­ka­zał m.in. Wie­sław Leśnia­kie­wicz, komen­dant główny PSP oraz Andrzej Wycisz­kie­wicz, komen­dat miej­ski PSP.

Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura poselskiego.

18 grud­nia 2013

Scroll To Top