Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wigilia u koszykarek Widzewa

Wigilia u koszykarek Widzewa

Zarząd Klubu oraz koszy­karki Widzewa Łódź, zor­ga­ni­zo­wali Wie­cze­rzę Wigilijną.

Wigilia u koszykarek

Uczest­ni­czyli w niej klu­bowi dzia­ła­cze, zawod­niczki, spon­so­rzy oraz osoby wspie­ra­jące dzia­łal­ność klubu.

Spo­tka­nie było oka­zją do zło­że­nia świą­tecz­nych życzeń i prze­ła­ma­nia się opłatkiem.

W imie­niu Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, bożo­na­ro­dze­niowe życze­nia, zło­żył repre­zen­tu­jący ją na spo­tka­niu, dyrek­tor biura poselskiego.

16 grud­nia 2013

Scroll To Top