Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wigilia u Strażaków

Wigilia u Strażaków

W Komen­dzie Miej­skiej Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej w Łodzi miało miej­sce uro­czy­ste spo­tka­nie wigi­lijne, które zgro­ma­dziło przed­sta­wi­cieli straży oraz innych służb a także przed­sta­wi­cieli łódz­kich urzę­dów i instytucji.

Swoje życze­nia dla całej spo­łecz­no­ści stra­żac­kiej prze­ka­zała w liście Poseł Joanna Skrzydlewska.

Spo­tka­nie wigi­lijne poprze­dziło prze­ka­za­nie nowo­za­ku­pio­nych pojaz­dów pożarniczych.

14 grud­nia 2010 roku

Scroll To Top